น้ำยาทำความสะอาดจากพืชตระกูลขิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพงศ์ สุขมณี, สพล โชติช่วง, ชนสรณ์ ติวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารสกัดจากพืชตระกูลขิง คือ ขิง ข่า กระชาย ขมิ้นขาว จะสามารถยับยั้งและกำจัดเชื้อแบททีเรียทั้ง 4 ชนิด ที่ซึ่งได้แก่ P. aeruginosa ATCC27853 , E. coli ATCC25922 , B. cereus TISTR687 และ S. aureus ATCC25923

สารสกัดจากพืชตระกูลขิงที่นำมาทดสอบที่ความเข้มข้น 100,200,300 ( มก/มล. ) ผลการทดสอบพบว่า P. aeruginosa ATCC27853 ถูกยับยั้งได้จากสารสกัดเมทานอลจากขิงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด , E. coli ATCC25922 ถูกยับยั้งได้จากสารสกัดเมทานอลจากขิงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด,B. cereus TISTR687 ถูกยับยั้งได้จากสารสกัดเมทานอลจากขิงและกระชายได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และ S. aureus ATCC25923 ถูกยับยั้งได้จากสารสกัดเมทานอลจากขิงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงสามารถนำสารสกัดเมทานอลจากพืชตระกูลขิงมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยับยั้งเชื้อโรค เพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าของพืชตระกูลขิงต่อไปในอนาคต