เครื่องหยอดเมล็ดผักไฮโดรโปรนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจรัตน์ ดำรงธนพาณิชย์, ชนิกานต์ โสมาบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เชาวเลิศ พลรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องหยอดเมล็ดผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องหยอดเมล็ดผักไฮโดรโปรนิกส์ทั้งการย่นช่วยลดระยะเวลา รวมทั้งยังใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์เพื่อนวัตกรรมการเกษตรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมเครื่องเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดเครื่องหยอดเมล็ดผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยเริ่มจากการศึกษาการทำงานของหุ่นยนต์คาร์ทีเซียนเป็นองค์ประกอบหลักโดยควบคุมการทำงานด้วยบอร์ด Arduino ในการประดิษฐ์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมล็ดสามารถลงตรงหลุมที่เจาะได้อย่างแม่นยำ คิดเป็นร้อยละ 100 และยังสามารถลดระยะเวลาในการหยอดเมล็ดอย่างมาก