เครื่องเพาะเมล็ดแบบใช้ความชื้นสำหรับปลูกพืชในระบบปิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรเมศร์ เอี่ยมละออง, นรวิชญ์ ผการัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เชาวเลิศ พลรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธีการเพาะเมล็ดโดยใช้หลักการของการวัดความชื้นในดินด้วยเซนเซอร์วัดความชื้นในดินและส่งอุณหภูมิความชื้นเข้าบอร์ดArduinoเพื่อควบคุมการปล่อยน้ำสู่ดินที่เพาะเมล็ด พร้อมทั้งแจ้งเตือนเกษตรกรเมื่อน้ำในอุปกรณ์เพาะเมล็ดหมดได้ โดยใช้หลักการของความชื้นในดินที่จำเป็นต่อการเพาะเมล็ดให้เจริญเป็นต้นอ่อนของพืชแต่ละชนิด ซึ่งช่วยผ่อนแรงและเพิ่มความสะดวกในการเพาะเมล็ดได้