เครื่องผลิตไฟฟ้าจากแรงดันน้ำแบบหมุนเวียนโดยใช้สมการแบร์นูลลี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณธร สรรเสริญคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญสุดา มังกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันอย่างมากหรืออาจกล่าวได้ว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ แต่กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้านั้นต้องใช้เชื้อเพลิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปและก่อมลพิษออกสู่บรรยากาศซึ่งทำลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและสามารถหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งมีฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำตามเขื่อนต่างๆในประเทศไทย แต่พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อนนั้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั่วประเทศซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคไฟฟ้าของทั้งประเทศ และเขื่อนในประเทศไทยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อการชลประทานซึ่งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการผลิตไฟฟ้าโดยตรง อีกทั้งการสร้างเขื่อนนั้นมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น การทำลายพื้นที่อยู่ของสัตว์ป่า การทำลายพื้นที่ป่าไม้ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ผู้พัฒนาโครงงานจึงเล็งเห็นปัญหาและข้อจำกัดการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ และมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากที่สุดและใช้แล้วไม่มีวันหมดไป ซึ่งเครื่องผลิตไฟฟ้านี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่ที่มีแหล่งน้ำโดยไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ทะเล แม่น้ำ หรือบ่อ มีการปล่อยน้ำนั้นคืนสู่ธรรมชาติโดยไม่มีการปนเปื้อนใดๆ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า แลประยุกต์ใช้หลักการของสมการแบร์นูลลีในการผลิตไฟฟ้า