เครื่องหยอดเมล็ดพืชอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อลีนา รัตนาสิทธิสกุล, นภัสฒ์ธีรา รวมศิริวัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องหยอดเมล็ดอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดพืชอัตโนมัติลงในฟองน้ำเพื่อเพาะต้นกล้าสำหรับการปลูกพืชแบบไร้ดิน (Hydroponics) วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper motor ), จานหยอดเมล็ดพืช ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นเเรก คือการออกแบบตัวเครื่อง และขั้นตอนการประดิษฐ์ตัวเครื่องโดยที่มอเตอร์ถูกควบคุมด้วยโปรแกรมArduino Uno R3 โดยอาศัยหลักการการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ วัดผลโดยการวิเคราะห์ความแม่นยำของตำเเหน่งในการปล่อยและจำนวนเมล็ด ผลของการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ด คือ เครื่องสามารถหยอดเมล็ดได้จำนวนครั้งละเท่าๆกัน โดยระยะในการปล่อยเมล็ดของเครื่องคงที่ รวมทั้งสามารถปล่อยเมล็ดได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง