เครื่องเจาะน้ำมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริภรณ์ ตันชัยเอกกุล, จุฬาลักษณ์ เจียมจิระเศรษฐ์, นิชานันท์ พิพิธภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวรี หน่อนาคำ, รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน : เครื่องเจาะน้ำมะพร้าว

ผู้จัดทำ: เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจียมจิระเศรษฐ์ เด็กหญิงนิชานันท์ พิพิธภัณฑ์

เด็กหญิงสิริภรณ์ ตันชัยเอกกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวเยาวรี หน่อนาคำและนางสาวรัตนวดี โมรากุล

สถานศึกษา: โรงเรียนสตรีวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการจะดื่มน้ำมะพร้าวจากลูกมะพร้าว ยากลำบากเนื่องจากมะพร้าวมีเปลือกที่แข็งทำให้ต้องใช้มีดที่มีความแหลมคมสูงและมีขนาดใหญ่ และมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บจากการปอกมะพร้าวจึงต้องมีการคิดค้นเครื่องมือที่ใช้ในการดื่มน้ำมะพร้าว เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการดื่มน้ำมะพร้าว รวมถึงทำให้เราประหยัดเวลาและแรงในการปลอกมะพร้าวโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเจาะน้ำมะพร้าว โดยการทำงานจะมีสกรูที่เจียปลายแหลมช่วยในการเจาะมะพร้าวให้ลึกไปถึงกะลาและมีท่อพีวีซีต่อกับสกรูเป็นด้ามจับให้สะดวกในการเจาะมะพร้าวซึ่งได้ออกแบบเครื่องโดยศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ได้แก่ 0.25 และ 0.4 เซนติเมตร ชนิดของมะพร้าว ได้แก่ มะพร้าวอ่อน และมะพร้าวเผา ชนิดของหลอดที่เหมาะสมต่อการดื่มน้ำมะพร้าว ได้แก่ หลอดดื่มนม หลอดเซเว่น และหลอดยาคูลล์ และขนาดของแรงที่ใช้ในการเจาะมะพร้าวอ่อน และมะพร้าวเผา โดยใช้สกรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 และ 0.4 เซนติเมตร ผลการทดลองพบว่าสกรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมต่อการใช้งาน คือ 0.4 เซนติเมตร โดยสามารถใช้งานได้กับมะพร้าวอ่อน และมะพร้าวเผา ซึ่งจะใช้แรงขนาด 4.875 นิวตัน และ 2.475 นิวตัน ตามลำดับ