เครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์จากความหนืดของน้ำมันทอดซ้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร์ บรรเลงจิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ, ปราโมทย์ น้ำยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องการสร้างเครื่องวัดสารโพลาร์จากความหนืดของน้ำมันทอดซ้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร โพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำกับค่าความหนืดที่ได้จากเครื่องวัดที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการบ่งชี้ปริมาณสารโพลาร์ที่เกินมาตรฐาน โดยเครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์ที่สร้างขึ้นประยุกต์มาจากเครื่องวัดความหนืดแบบ Couette และใช้หลักการของ Torsion Pendulum โดยทำการเทียบมาตรฐานของเครื่องที่สร้างขึ้นกับเครื่องวัดความหนืดมาตรฐานแบบ Brookfield ซึ่งใช้น้ำเชื่อมเป็นสารเทียบความหนืด เมื่อได้ความสัมพันธ์ของเครื่องแล้วจึงนำเครื่องที่สร้างขึ้นไปหาความสัมพันธ์ของความหนืดกับปริมาณสารโพลาร์ซึ่งสารโพลาร์ได้จากการทดสอบด้วยชุดทดสอบมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำมันที่นำมาทดสอบได้จากการทอดมันฝรั่งด้วยจำนวนการทอดซ้ำที่แตกต่างกัน คือ 20 40 60 70 และ 80 ครั้งตามลำดับ และน้ำมันที่ไม่ผ่านการทอดเป็นชุดควบคุม ซึ่งค่าความหนืดที่ได้จะนำไปเทียบกับปริมาณสารโพลาร์ที่วัดโดยชุดทดสอบ พบว่า ความหนืดที่วัดได้แปรผันตรงกับจำนวนการทอดซ้ำ และช่วงของปริมาณสารโพลาร์ที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยมีมุมของเครื่องไม่เกิน 56.3 องศา

พัฒนาจากโครงงานเดิมโดยพัฒนาตัวเครื่อง คือ สร้างที่กันลม เพื่อให้ลมไม่มีผลต่อมุมที่วัดได้ เปลี่ยนหัวจับให้ปรับได้ง่ายขึ้น และปรับขนาดเครื่องให้มีขนาดเล็กลงเพื่อการพกพาได้สะดวก รวมถึงยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดของสารละลายกับมุมที่ได้จากเครื่องที่สร้างขึ้น