การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกาวจากเปลือกต้นโกงกางและกาวจากใบหูกวาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา วาสิการ, พลอยนภัส คงแก้ว, ชนัญธิดา ช่วยธานี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ คีรีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นสารที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้แปรรูป นิยมนำมาใช้มากสำหรับการผลิตกาวสำหรับเกาะยึดไม้ รวมถึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง อาทิ อุตสาหกรรมฟอกหนัง อาหาร ยา และอื่นๆ ทางกลุ่มของดิฉันจึงคิดที่จะทดสอบประสิทธิภาพของกาวที่ได้จากสารแทนนิน จากส่วนต่างๆ ของพืช 2 ชนิด ได้แก่ เปลือกโกงกางและใบหูกวาง ว่ากาวชนิดไหนที่มีประสิทธิภาพดีกว่ากัน