การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยน้ำหมักชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนม์นิภา อินนุรักษ์, ธนพร หลักบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยน้ำหมักชีวภาพกับพืชที่ปลูกในน้ำสะอาด ซึ่งจะมีการสังเคราะห์น้ำเสียขึ้นมาและบำบัดโดยใช้น้ำหมักชีวภาพที่ทางกลุ่มผู้จัดทำคิดขึ้น เพื่อหาความปริมาณของน้ำหมักชีวภาพที่ใส่ลงในน้ำเสีย และทำให้ค่าpH มีค่าใกล้เคียงกับ 7