ยาฆ่าตัวอ่อนยุงจากใบบัวบก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพล ศรวิชัย, ธนธรณ์ เสงี่ยมศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Indian pennywort contains phenolic compounds which can be used as larvicide. This project studies the lethal dose of which in order to utilise it as mosquito control.