การออกแบบเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำทิ้งด้วยวัสดุเพียโซอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภีระพงศ์ ใจตรง, นิติยา ไตรราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี เพ็ชรนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองเพื่อช่วยลดปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆเมื่อไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟดับ โดยอาศัยคุณสมบัติของวัสดุเพียโซอิเล็กทริกที่มีคุณสมบัติในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงที่มากระทำภายนอก ในที่นี้แรงที่มากระทำภายนอกใช้แรงความถี่ของแรงกดจากน้ำทิ้ง เพื่อเป็นการนำน้ำที่เปล่าประโยชน์มาใช้ประโยชน์อีกครั้ง สำหรับการสร้างเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำทิ้งด้วยวัสดุเพียโซอิเล็กทริก ทางคณะผู้จัดทำได้มีการศึกษาขนาดของแผ่นเพียโซอิเล็กทริกที่มีผลต่อค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ โดยใช้แผ่นเพียโซอิเล็กทริกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 15, 20 และ 35 มิลลิเมตร ทดสอบกับแรงกดที่เกิดจากแรงดึงดูดของแม่เหล็กที่ค่าความถี่ในช่วง 450, 500 และ 550 เฮิร์ต จากนั้นจึงทำการการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำทิ้งด้วยวัสดุเพียโซอิเล็กทริกจากแผ่นเพียโซอิเล็กทริกที่สามารถให้ค่าแรงดันไฟฟ้ามากที่สุด