การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากหญ้าคาและหญ้าขจรจบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณภัทร ตองอ่อน, พีรวิชญ์ วัตรชาติศุภกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ คำพานิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะผลิตเอทานอลเพื่อมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ประกอบกับในโรงเรียนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่พักอาศัยนั้นมีวัชพืชจำพวกหญ้าขึ้นเป็นจำนวนมาก การกำจัดทิ้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด คณะผู้จัดทำจึงสนใจนำหญ้าคาและหญ้าขจรจบ มาศึกษาและสกัดเอทานอล รวมถึงเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลที่ได้จากหญ้าคาและหญ้าขจรจบ และศึกษาประสิทธิภาพของเอทานอลที่ได้จากการสกัด เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานทดแทนจากวัสดุธรรมชาติ