ความสัมพันธ์ของหอคอยฮานอยในรูปแบบที่กำหนด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นครินทร์ สระสีโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจลศาสตร์อื่นๆทางเราจึงสร้างเกมส์ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า ความสัมพันธ์ของหอคอยฮานอยในรูปแบบที่กำหนด โดยจะใช้กติกาเหมือนหอคอยฮานอยทั่วไปแต่เราจะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปคือใส่สีดำและสีขาวเข้าไป โดยห้ามสีเดียวกันติดกันแล้วจึงหาวิธีการเล่นน้อยครั้งที่สุดที่จะเคลื่อนแผ่นไม้ตามกติกาของหอคอยฮานอย แล้วก็หาความสัมพันธ์ของหอคอยฮานอยในรูปแบบที่กำหนด