การสังเคราะห์ไบโอชาร์ที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กจากเปลือกทุเรียน เพื่อดูดซับพาราควอตในน้ำเน่าเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ รักกมล, ชนาธิป เชาวนการกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานฉบับนี้ศึกษาการนำเปลือกทุเรียนมาใช้เป็นวัสดุคาร์บอนตั้งต้นในการสังเคราะห์เป็นตัวดูดซับไบโอชาร์ที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กมาใช้ในการกำจัด สารละลายพาราควอตออกจากน้ำปนเปื้อนไบโอชาร์ที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กถูกสังเคราะห์โดยนำสารละลายเฟอร์ริก(III)ไนเตรตความเข้มข้น 0.10 M มาตรึงรูป บนเปลือกทุเรียนและนำมาผ่านกระบวนการคาร์บอนไนเซชั่นโดยวัสดุดูดซับที่สังเคราะห์ได้จะถูกทดสอบคุณลักษณะด้วยวิธีต่างๆเช่น การดูดซับและการคายซับไนโตรเจน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด