การสังเคราะห์ไฮโดรชาลล์ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กจากทางปาล์มเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ จันทร, พงศ์ภัค การวินพฤติ, ยุทธพิชัย เอียดทุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางผู้จัดทำอยากจะนำสิ่งเหลือใช้ต่างๆมากทำให้เกิดประโยชน์ ทางปาล์มเป็นสิ่งของที่เหลือจากการทำการเกษตร ไม่มีมูลค่า ประโยชน์ค่อนข้างน้อย จึงได้หาวิธีการนำองค์ประกอบในทางปาล์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทางปาล์มองค์ประกอบส่วนใหญ่คือ เซลลูโลส ซึ่งเป็นสารประกอบของคาร์บอน และสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นได้ในธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็นำมาใช้งานอะไรต่อไม่ได้ ผู้จัดทำได้ทดสอบว่าแม่เหล็กสามารถดูดติดสนิมได้ไหม ผลปรากฏว่าได้ จึงได้ไปศึกษาการสังเคราะห์ Magnetic hydrochar จึงได้จัดทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาโดยใช้ถ่านไฮโดรและสนิมเป็นตัวหลักในการทำ Magnetic hydrochar เพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดและใช้งาน