การเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจสอบด้วยวิธีการ Small Particle Reagent (SPR) โดยใช้สารละลายที่มี Nano ZnO เป็นองค์ประกอบกับวิธีการใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์บนพื้นผิวของวัตถุพยานที่ไม่มีรูพรุนแต่ละประเภทในสภาพแวดล้อมของวัตถุพยานที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา จันทะรัง, ศศิศเมธ แสงสุมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการก่อคดีอุกฉกรรจ์มีเพิ่มมากขึ้น ซี่งส่วนใหญ่มักจะก่อเหตุในบริเวณมุมอับสายตา ทำให้ยากต่อการมีหลักฐานในรูปพยานบุคคลหรือภาพกล้องวงจรปิด อันอาจนำไปสู่การจับกุมผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่า “แพะรับบาป” ได้ แต่ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่มักจะทิ้งอาวุธและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุหรือที่กันว่า “วัตถุพยาน”ไว้ ณ บริเวณเกิดเหตุ ซึ่งมักจะมีรอยลายนิ้วมือแฝงติดมาด้วยเสมอ แต่ด้วยความหลากหลายของวัตถุพยานและสภาพแวดล้อมของวัตถุพยานที่มักจะถูกอำพรางไว้ในสภาวะที่ยากต่อการหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นดำปกติ ซึ่งจากการค้นคว้าของคคณะผู้จัดทำ พบว่าในสากลมักนำวิธีการทดสอบด้วยวิธี Small Particle Reagent (SPR) และวิธีการใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ มาใช้ในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง เนื่องจากสามารถเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงที่อยู่บนพื้นผิวของวัตถุพยานที่ไม่มีรูพรุนได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดความเสียหายระหว่างการตรวจสอบและปลอดภัยต่อผู้ตรวจสอบ แต่ด้วยข้อจำกัดของคุณภาพรอยลายนิ้วมือแฝงที่เก็บได้จากวัตถุพยานและสภาพแวดล้อมของวัตถุพยานที่แตกต่างกัน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจสอบด้วยวิธีการ Small Particle Reagent (SPR) โดยใช้สารละลายที่มี Nano ZnO เป็นองค์ประกอบกับวิธีการใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์บนพื้นผิวของวัตถุพยานที่ไม่มีรูพรุนแต่ละประเภทในสภาพแวดล้อมของวัตถุพยานที่แตกต่างกัน เพื่อหาวิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เมื่อตรวจสอบกับพื้นผิวของวัตถุพยานที่ไม่มีรูพรุนแต่ละประเภทในสภาพแวดล้อมของวัตถุพยานที่แตกต่างกัน หากใช้วิธีการที่เหมาะสมกับประเภทของวัตถุพยานและสภาพแวดล้อมของวัตถุพยานแล้ว จะทำให้ได้ผลการตรวจสอบที่ได้มานั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนที่ใช้ในการตรวจสอบลงได้

คำสำคัญ: รอยลายนิ้วมือแฝง, Small Particle Reagent (SPR), Nano ZnO, สารละลายอิเล็กโทรไลต์