เกมส์เศรษฐีกฎของเซต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกานต์ ปัดแก้ว, นัยน์ยภัค แปงแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับกฏของเซต ที่นำมาประยุกต์เป็นเกมส์เศรษฐี เพื่อทำให้เป็นโครงงานที่ไม่น่าเบื่อ