ประตูรักษาความปลอดภับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติเชษฐฺ์ อาริยะธนาศักดิ์, ฮาคาน เอเรน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟาติ คาราคัส, มูรัส ทูทุมรู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจินดามณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Today, attendance of students is a very important issue at schools. All parents have anxiety

about attendance of their children. Nowadays, School is considered as a second home. Students,

teachers, staff spent most of the time in school. The number of violence incidences in schools is

increasing. This happens because schools do not take the security seriously. Most schools feel that

they are unsafe by just security guard in the entrance. Actually They are not secured. Strangers who

were not students find a way of going inside the school. In other cases, student can also enter the

school without wearing uniforms or sometimes if they forget to bring their own ID card, they try to

borrow other student’s identification card. So the current attendance system lacks of automation,

insecure, and inefficient. Our project will fix the security problems controlling student, parent, and

staff entry via RFID ID cards to school with displaying their photo and name on a screen through

HDMI. And then security guard will match the students, parents, and staff with the picture on the

screen. If they match, they can get it in. if not, they cannot get in the school.