สารสกัดแทนนินจากพืชรสฝาดยับยั้งการเจริญเติบโตของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae โรคขอบใบแห้งในข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดาว วิจิตรเเเพทย์, พิชญา นันตมาศ, สุระโรจน์ จีนอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี, วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการปลูกข้าวประสบปัญหาหลายด้านทั้งปัญหาจากโรคและแมลงศตรูพืช ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต โรคข้าวเป็นปัญหาหนึ่งในโรคที่มีความสำคัญที่สร้างความเสียหายให้ข้าวในวงกว้าง คือ โรคขอบใบแห้ง โดยมีสาเหตุจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Xanthomonas oryzae pv. oryzae ถ้าเชื้อมีปริมาณสูงเข้าทำลายทำให้ท่อน้ำท่ออาหารอุดตัน ต้นข้าวทั้งต้นจะเหี่ยวเฉาและตายโดยรวดเร็ว การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นจะมีการแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี ซึ่งมีข้อเสียมากมาย เช่น มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

สารแทนนินเป็นสารประกอบโพลีฟินอลชนิดหนึ่งที่พบได้ในพืชหลายชนิด มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อน รสฝาด สามารถพบได้ในพืชที่มีรสฝาด เช่น ใบฝรั่ง เปลือกมังคุด ใบชา ใบพลู ใบมันสำปะหลัง กล้วยดิบ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาสกัดและนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยเฉพาะสามารถสกัดใช้การยับยั้งแบคทีเรียได้ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดจะนำสารแทนนินมาใช้ในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรียในข้าว โดยการสกัดนำสารแทนนินจากพืชรสฝาด ได้แก่ เปลือกกล้วยดิบและใบมันสำปะหลัง มาใช้ในการทดสอบกับแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Xanthomonas oryzae pv. Oryzae ที่เป็นสาเหตุของโรคขอบใบแห้งในข้าว