สารออกฤทธิ์ในเห็ดที่มีผลต่อเชื้อ HIV

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิ่งกาญจน์ โต๊ะทับทิม, สุวรรณี แก้วใย, ปวีณา ประสมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ, วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเรื่องสารออกฤทธิ์ในเห็ดที่มีผลต่อไวรัส HIV-1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์รีเวิร์สแทนสคริปเทส (Enzyme reverse transcriptase) ในเชื้อไวรัส HIV-1 โดยใช้สารสกัดจากเห็ดต่างชนิด 2) เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารสกัดจากเห็ดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์รีเวิร์สแทรนสคริปเทสในเชื้อไวรัส HIV-1 ดำเนินการทดลองโดยการทำ Assay Kit ในการวิเคราะห์เปอร์เซนต์การยับยั้งเชื้อไวรัส HIV-1 จากสารสกัดเห็ดต่างชนิด พบว่า สารสกัดจากเห็ดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัส HIV ได้ดีคือ สารสกัดจากเห็ดฟางที่ สกัดด้วยเฮกเซน

สารสกัดจากเห็ดหอมที่สกัดด้วยเฮกเซน และสารสกัดจากเห็ดหอม ที่สกัดด้วยน้ำกลั่น แล้วนำไปหาค่า IC50 เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นในระดับต่าง ๆ พบว่า สารสกัดเห็ดหอมที่สกัดด้วยเฮกเซนมีประสิทธิภาพ

ในการยับยั้ง HIV-1 RT ได้ดี เนื่องจากมีค่า IC50 น้อยที่สุดคือ 34.83 ± 5.239 รองลงมาคือ สารสกัดจากเห็ดฟางที่สกัดด้วยเฮกเซน มีค่า IC50 คือ 97.92 ± 5.932 และ สารสกัดจากเห็ดหอมที่สกัดด้วยน้ำกลั่น มีค่า IC50 คือ 2235 ± 4.299 ตามลำดับ ดังนั้น สารสกัดจาก เห็ดหอมที่สกัดด้วยเฮกเซนจึงมีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์รีเวิร์สแทรนสคริปเทสในเชื้อไวรัส HIV-1 ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสารสกัดจากเห็ดทั้ง 6 ชนิด ในตัวทำละลายที่ต่างกัน