การทดสอบประสิทธิภาพการล้างผักด้วยน้ำมันหอมระเหย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญกาญจน์ มิ่งมิตรโอฬาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะรัตน์ สารภี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติในการกำจัดเชื้อโรคและสิ่งตกค้างที่มากับผักและผลไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้คนในการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแทนการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลให้มีสารพิษตกค้างในร่างกาย มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรกของน้ำมันหอมระเหย เทียบกับอุปกรณ์ล้างผักที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกใช้