การเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของแอลกอฮอล์จากเปลือกไม้เหลือทิ้งที่ได้จากการหมักโดยจุลินทรีย์ธรรมชาติและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพัทธ์ ดีมี, ชนพัฒน์ รอดราษฎร์, กรวิชญ์ มั่นชาวนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยสำรวจเชิงวิเคราะห์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับ และหาปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน