การเพิ่มประสิทธิภาพการฟักโคคูนของไส้เดือนดินสายพันธุ์ African night crawler ในสภาวะดินเสื่อมโทรมร่วมกับใช้พืชท้องถิ่น เพื่อพัฒนารูปแบบการขยายพันธุ์ของฟาร์มไส้เดือนในจังหวัดเพชรบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชามญชุ์ อาศจินดา, ปีรติ สมศรี, พชร พงศ์ไพศาลศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุขธนัท พรมจิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรภายในประเทศมากถึงร้อยละ 30 มีการดำรงชีวิตโดยการประกอบอาชีพเกษตรกร จึงถือ

ได้ว่าภาคเกษตรกรรมเป็นรายได้หลักทางนึงของเศรษฐกิจไทย ซึ่งดินก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการทำเกษตรกรรม โดยภายในพื้นดินต่างก็มีทั้งอนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุ ดังนั้นคุณภาพของดินจึงส่งผลต่อกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไส้เดือนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดิน และมีหน้าที่ที่สำคัญต่อระบบนิเวศน์เช่น ทำให้ดินร่วนซุยส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้มูลของไส้เดือนยังมีคุณประโยชน์ต่อการทำการเกษตร ทำให้มูลของไส้เดือนมีมูลค่าสูง ปัจจุบันได้มีธุรกิจจำหน่ายมูลไส้เดือนกันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้ไส้เดือนเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า จึงทำให้มนุษย์ได้เกิดแนวคิดที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม โดยหนึ่งพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทรัพยากรดินคือการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การใช้สารเคมีจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพืชได้ แต่ผลกระทบหลักคือสารเคมีเกิดการตกค้างภายในดิน นอกจากจะทำให้ดินเสื่อมสภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในดินรวมถึงไส้เดือนอีกด้วย

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการฟักโคคูนของไส้เดือนดินในสภาวะดินที่มีสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตตกค้างร่วมกับการใส่ส่วนประกอบที่เป็นแหล่งโปรตีนหลักจากฝักกระถินและฝักถั่วลิสง เพื่อที่จะเพิ่มอัตราการฟักโคคูนของไส้เดือนในดินที่สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตตกค้างด้วยฝักกระถิน และฝักถั่วลิสง และในดินที่ โดยเลือกใช้พืชที่สามารถพบได้ในท้องถิ่น และสารเคมีที่เกษตรกรนำมาใช้จริงเพื่อให้ได้ผลทดลองที่แม่นยำและสามารถนำไปพัฒนาใช้ได้จริง นอกจากนี้โครงงานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธีเลี้ยงไส้เดือนให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนต่อไปได้ในอนาคต