การเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของแอลกอฮอล์จากเปลือกผลไม้เหลือทิ้ง ที่ได้จากการหมักโดยจุลินทรีย์ธรรมชาติ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพัทธ์ ดีมี, ชนพัฒน์ รอดราษฎร์, กรวิชญ์ มั่นชาวนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการสกัดเอทานอล(ethanol)จากเปลือกผลไม้เหลือทิ้ง พร้อมกับเปรียบเทียบปริมาณเอทานอล(ethanol)จากเปลือกผลไม้ โดยการหมักเปลือกผลไม้ระยะเวลา15วันทั้ง5ชนิดจากนั้นนำน้ำที่ได้นำไปใส่เครื่องสกัดเอทานอล(ethanol)วางบนเตาอเนกประสงค์แล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 78 องศา