นวัตกรรมแผ่นปิดแผลจากสารสกัดใบสาบเสือที่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาเหตุของการติดเชื้อจากบาดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา บุสโร, ปนัดดา แป้นสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใบสาบเสือ พืชสมุนไพรที่สามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ มีสรรพคุณในการห้ามเลือด ช่วยสมานแผล รักษาแผลสด และมีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบ จึงได้นำสารสกัดจากใบสาบเสือมาใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาเหตุของการติดเชื้อทางบาดแผลที่ก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง ซึ่งการใช้สารสกัดจากสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะที่อาจส่งผลข้างเคียงหรือก่อให้เกิดการดื้อยา

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือและพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลที่มีสารสกัดใบสาบเสือเป็นองค์ประกอบ ทำการศึกษาโดยการสกัดใบสาบเสือ ด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% แล้วทดสอบผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี Agar Diffusion Test เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมได้