นวัตกรรมโครงสร้างผนังเลียนแบบหญ้าแฝก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภพร กลับกลายดี, การัณยภาส ชาสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิวรรณ ชินวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถานการณ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเนื่องจากโครงสร้างแกนของอาคารซึ่งประกอบไปด้วยเสาและคาน ถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักตามแนวดิ่ง ซึ่งไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได้ดีพอ และส่วนที่สำคัญอีกส่วนคือผนังซึ่งเป็นส่วนที่ทิ้งน้ำหนักลงในแนวดิ่ง และเป็นส่วนที่ไม่มีแกนในการค้ำจุนและให้ความแข็งแรง

หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงเหมือนกำแพง ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี โครงสร้างรากประสานกันแน่น ทำให้สามารถยึดเกาะโมเลกุลของดินได้ดี ทำให้ดินแน่นแข็งแรง และไม่พังทลายได้ง่าย

จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างรากและการเรียงตัวของรากหญ้าแฝกแล้ว ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดริเริ่มที่จะนำเอาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรากหญ้าแฝกที่มีลักษณะเด่นในการยึดเกาะโมเลกุลของดินมาเลียนแบบโดยใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นเพื่อนำไปพัฒนาเป็นแกนโครงสร้างของฝากผนัง เพื่อให้มีความแข็งแรงและสามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้ โดยพัฒนาให้แกนโครงสร้างสามารถที่จะยึดเกาะโมเลกุลของซีเมนต์เหมือนกับการยึดโมเลกุลของดินและสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือน แรงบีบอัด การรับน้ำหนัก และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อความแข็งแรงของผนัง