การพัฒนาสารเคลือบจากเครือหมาน้อย เพื่อยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาดา ทองกอง, สุรัตน์สวดี สุระคาย, นิลมล พหลทัพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริณัฎฐ์ รักษาเคน, สาลินี สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา และพัฒนาสารเคลือบผลิตผลทางการเกษตรจากเครือหมาน้อย ซึ่งเครือหมาน้อยเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในท้องถิ่น เราจึงนำมาพํฒนาเป็นสารเคลือบผลิตผลทางเกษตรเพราะปัจจุบันนี้มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร จึงทำให้เกิดปัญหาผลไม้เน่าเสียได้ง่ายซึ่งนำมาถึงโครงงานนี้