การศึกษาและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่มีความสามารถในการตรวจแยกประเภทโรคผื่นผิวหนังเพื่อนำไปวินิจฉัยเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธาวิน คงสนทนา, ณฤทธิ์ เกริกกฤตยา, ทัพพ์เทพ ปิณฑวิรุจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรัฐ อังคะบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่มีความสามารถในการตรวจแยกประเภทโรคทางผื่นผิวหนังเพื่อนำไปวินิจฉัยเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพความแม่นยำการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยผื่นผิวหนังเบื้องต้น 2) พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตรวจแยกประเภทโรคทางผื่นผิวหนังเพื่อนำไปวินิจฉัยเบื้องต้น

หลักการ

โดยใช้หลักการการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเรียนรู้ประเภทของผื่นผิวหนังด้วยหลักการจําแนกภาพถ่ายที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning)