โซล่าร์เซลล์ปรับองศาเพิ่มประสิทธิภาพ เวอร์ชั่น2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิระ เตียวศิริทรัพย์, ธัญชนก จันทรรวงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพล สุวรรณไตรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันได้มีการนำทรัพยากรบนโลกที่ใกล้จะหมดมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดเป็นภาวะที่เรียกว่าโลกเดือดทำให้ผู้คนในตอนนี้เริ่มนำพลังงานทดแทนมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแทนและหนึ่งในกรรมวิธีที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าโดยใช้โซล่าร์เซลล์ แต่ก็มีบางคนได้นำโซลาร์เซลล์ไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น การทำ Solar tracking คือการให้โซล่าร์เซลล์หันเข้าหาแสงอาทิตย์ตลอดเวลาแต่การทำ solar tracking ยังผลิตไฟฟ้าได้ไม่คุ้มทุนเพราะต้องคอยจ่ายไฟฟ้าให้โซล่าร์เซลล์หมุนตลอดเวลา เราเลยเปลี่ยนจากการหมุนตลอดเวลาให้หมุนแค่3เวลาต่อวัน โดยในช่วง8:40-10:00 จะให้หันโซล่าร์เซลล์ไปทางทิศตะวันออก 45 องศา ส่วนในช่วงเวลา 10:01-14:30 จะให้โซล่าร์เซลล์ขนานกับพื้นโลก และในช่วง14:31-16:00 จะหันไปทางทิศตะวันตก 45 องศา รวมถึงเรายังสามารถเก็บข้อมูลทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า แบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุจากบอร์ด Microbit แต่ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้สามาถส่งได้ในระยะไกลขึ้นจากคลื่นวิทยุ Lora