โปรเเกรมจำลองการเคลื่อนที่ของกลุ่มหุ่นยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานร่วมกันของมด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พอเพียง อินทจันทร์, ภริน มหาพฤกษพงศ์, ภัคศรัณย์ กลิ่นสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพล สุวรรณไตรย์, วรวัฒน์ มีวาสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน AMR เป็นตัวช่วยในระบบจัดการคลังสินค้า แต่ AMR หนึ่งตัวมีความสามารถในการบรรทุกสินค้าจำกัด คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่ของกลุ่มหุ่นยนต์จากแรงบันดาลใจของมดที่ทำงานร่วมกันเพื่อเคลื่อนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าตนได้ โดยการพัฒนาได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โปรแกรมจำลองผ่าน Unity โดยสร้างโรงงานจำลองขึ้นมา และใช้ NavMesh AI ทำให้ AMR เคลื่อนที่ไปยังชั้นสินค้าเพื่อนำไปส่งที่จุดหมาย และโปรแกรมคำนวนจุดศูนย์กลางมวลผ่านโปรแกรม Collab โดยใช้ Python สร้างเงื่อนไขที่คล้ายกับหลักการจุดหาศูนย์กลางมวล นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ระหว่างโปรแกรมจำลองกับหุ่นยนต์ต้นแบบ ผลการทดสอบพบว่าการเคลื่อนที่ของ AMR ในโปรแกรมจำลองผ่าน Unity สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างดี โดยในหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้คล้ายโปรแกรมจำลอง และโปรแกรมคำนวนจุดศูนย์กลางมวลสามารถคำนวณหาจุดศูนย์กลางมวลของชั้นวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ