แผ่นแปะห้ามเลือดจากหยวกกล้วยและสารสกัดจากใบฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรกมล พิทักษ์ศิลป, จิราพร นามไธสง, ภูชญา ร้อยทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุรพร นิ่มเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโลกปัจจุบัน โอกาสเกิดอุบัติเหตุตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียตามมาอย่างมากมาย เช่น การสูญเสียทรัพย์สิน สุขภาพกายและอาจถึงแก่ชีวิตได้ หนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิต คือ การสูญเสียเลือดในปริมาณมาก เนื่องมาจากร่างกายเกิดบาดแผลหรือมีการฉีกขาดของหลอดเลือดและการติดเชื้อโรคจากภายนอก โดยปกติร่างกายจะมีกลไกการห้ามเลือด (Hemostasis) หรือการแข็งตัวของเลือด (Blood coagulation) เพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดของร่างกาย แต่บางรายจะใช้เวลาในการแข็งตัวของเลือดมากกว่าปกติ เนื่องจาก สาเหตุจากโรคประจำตัวหรือความบกร่องทางกลไกการแข็งตัวของเลือดในร่างกาย

การใช้สมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาอาการขั้นต้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความปลอดภัยจากการแพ้สารเคมี การนำสมุนไพรมาพัฒนาเป็นตำรับยาแผนโบราณมากมาย ซึ่งมีสรรพคุณในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบำรุงร่างกาย เช่น ยาบำรุงหัวใจและหลอดเลือด ฤทธิ์ด้านการสมานแผล เป็นต้น จากการศึกษา พบว่า สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการห้ามเลือดหรือมีผลต่อระบบการแข็งตัวของเลือด เช่น ใบฝรั่งและหยวกกล้วย ซึ่งสามารถหาได้โดยทั่วไป จากการศึกษา พบว่า ใบฝรั่งมีสารแทนนินอยู่มาก ซึ่งสารนี้มีสมบัติในการยับยั้งการลุกลามของเชื้อโรคและยังสามารถกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดได้ ดังนั้น การนำใบฝรั่งมาทำเป็นสารห้ามเลือด จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติต่อการเกิดลิ่มเลือดสมบูรณ์และการสกัดสารจากใบฝรั่ง อีกทั้งยังมีการนำสารจากหยวกกล้วยมาผสมกับเจลลาตินซึ่งมีความยืดหยุ่นในการนำมาขึ้นรูป เพื่อป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะดวกในการใช้งาน จากผลการทดลองพบว่า การแข็งตัวเลือดตามปกติใช้เวลาประมาณ 150 วินาที หยวกกล้วย ใช้เวลาในการแข็งตัวของเลือดได้ดีประมาณ 135 วินาที และสารสกัดจากใบฝรั่งมีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือดได้ดีมากประมาณ 90 วินาที

ในโครงงานนี้ จึงสรุปผลการทดลองได้ว่า ใบฝรั่งมีส่วนช่วยในการห้ามเลือดได้จริงและช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเร็วกว่าการแข็งตัวปกติ ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานนี้ สามารถเป็นทางเลือกของการใช้สมุนไพรในการห้ามเลือดและสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการห้ามเลือดต่อไปในอนาคตได้