ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริญญา โพติยะ, อรนุช ศรีจันทร์, ชนากานต์ บุญญศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพหลายด้าน มีโรคภัยไข้เจ็บเริ่มมาเยือน ทั้งไขมัน ความดัน เบาหวาน และอีกสารพัดโรค เมื่อเป็นแล้วก็ต้องรักษา ยาจึงเปรียบเสมือนเพื่อนคู่กายของผู้สูงอายุ แต่ด้วยความชราทำให้สภาพร่างกายเสื่อมไปตามวัย การกำจัดยาออกจากร่างกายจึงยากลำบากมากขึ้น อีกทั้งการดูดซึมยาลดลง การกระจายตัวของยาไม่ค่อยดี อาจพบปริมาณยาที่ค้างในร่างกาย มีความเสี่ยงที่จะได้รับยาเกินความจำเป็น เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายจากยาได้ ดังนั้นเรื่องผู้สูงอายุกินยา จึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม และต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราเล็งเห็นปัญหาของผู้สูงอายุ หรือวัยหนุ่มสาวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานยา ในเรื่องความสะดวกสบายและลดเวลาการจัดยาเราจึงคิดค้นเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ