ตรวจสอบลายผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชิน สุวอ, ธนภัทร โพธิ์สุข, สหรัฐ ชาสงวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพราะว่าเราเล็งเห็นว่าคนไทยหรือต่างชาติที่จะศึกษาเรื่องผ้าไม่รู้ว่าผ้าชนิดอะไรและเป็นผ้าของภาคไหน