การศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายไกจากแหล่งน้ำต่างๆและการดูดซับโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญาดา ตั๋นไชยยา, ปราณปรียา ชื่นใจ, ศิลินทิพย์ แก้วพระอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิญาณ จิตร์ลัดดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเจริญเติบโตสาหร่ายไกจากแหล่งน้ำต่างๆและคุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนัก 1.เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายไกในแหล่งน้ำต่าง ๆ 2. เพื่อศึกษาการดูดซับปริมาณโลหะหนักด้วยสาหร่ายไก โดยนำสาหร่ายไกจากแหล่งน้ำธรรมชาติ มาเพาะเลี้ยงในสภาพแหล่งน้ำ ดังนี้ น้ำจากแม่น้ำกก น้ำจากบ่อบำบัด น้ำประปา ศึกษาการเจริญเติบโตจากความยาวของสาหร่าย และนำสาหร่ายไกมาเพาะเลี้ยงในน้ำที่เตรียมจากสารละลายโลหะหนัก นำตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์หาค่าปริมาณการดูดซับโลหะหนัก ค่า TDS และค่า pH