การศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษรีไซเคิลจากกากกาแฟในการดูดซับกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร อินทรประดิษฐ์, ปาณิสรา เกิดผล, จินตกัญญา มหาผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมรัต คำมล, สัญญา ฉอ้อนโฉม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากที่บ้านของสมาชิกโครงงานทำธุรกิจฟาร์มสุกร ทำให้ประสบปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์จากมูลสุกรที่ไม่เพียงแค่ส่งกลิ่นเหม็นให้แก่คนในฟาร์ม แต่ยังส่งกลิ่นไปยังชาวบ้านละแวกใกล้เคียงทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่าเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นเหม็นในมูลสุกร แก๊สดังกล่าวไม่เพียงแค่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อทางเดินหายใจหากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากหรือสูดดมเป็นระยะเวลานาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลุ่มผู้จัดทำสนใจจัดทำกระดาษรีไซเคิลจากกากกาแฟและศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษในการดูดซับกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ดูดซับกลิ่นมูลสุกรใช้ในฟาร์ม โดยได้ศึกษาและจัดทำกระดาษรีไซเคิลผสมกากกาแฟคั่วบดเหลือทิ้งจากร้านกาแฟซึ่งมีประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นได้ดี และกระดาษลังเหลือใช้ซึ่งมีคุณสมบัติการมีรูพรุนมากกว่ากระดาษวารสารทั่วไปมาทำใหม่เป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อดูดซับกลิ่น วัดผลการดูดซับกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนและหลังผ่านกระดาษรีไซเคิลด้วยเซนเซอร์ mq-136 โดยควบคุมผ่านบอร์ด Arduno รุ่น Uno R3

ผลการทดลองพบว่า กระดาษรีไซเคิลจากกากกาแฟมีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นขึ้นอยู่กับรูพรุนและความหนาของกระดาษ รวมถึงปริมาณกากกาแฟที่ผสมในขั้นตอนการผลิต คณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำผลการศึกษานี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ในการดูดซับกลิ่นมูลสุกรจากฟาร์ม เพื่อลดความเข้มข้นของกลิ่นมูลสุกรก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม