แผ่นกันกระแทกจากใยธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐเบญจภัค คณินนันธนัฐ, ศุภกฤต สีสิงห์, กรรณิการ์ ภูจันหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันยพร ป้องกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ธูปฤๅษีจัดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแพร่ระบาดรุกรานจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในประเทศไทย มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยทั่วทุกภาค พบในที่ลุ่มทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ในปัจจุบันมีผู้หันมาสนใจศึกษา และหาวิธีจัดการกับต้นธูปฤาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำไปผลิตเป็นแผ่นผนังในอาคาร ผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง หรือใช้ในการบำบัดน้ำเสียนอกจากนี้ต้นธูปฤาษียังสมารถอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นไม้อัด และประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตกแต่งบ้านหรือส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการนำเส้นใยจากต้นธูปฤาษีมาผลิตเป็นแผนกันกระแทกจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับการแยกเส้นใยและผลิตแผ่นกันกระแทกจากต้นธูปฤาษี โดยแยกเส้นใยด้วยวิธีทางเคมี ตัวแปรในการศึกษา คือ ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ เวลาในการต้มแยกเส้นใย และการขึ้นรูปแผ่นเส้นใยด้วยน้ำยางพาราเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ อบที่อุณหภูมิ 100

องศาเซลเซียส จากนั้นทดสอบสมบัติทางกายภาพของแผ่นเส้นใย ได้แก่ ความหนา น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่

ความต้านทานแรงดันทะลุ และความคงทนต่อแรงฉีกขาด และภาวะที่เหมาะสมในการแยกเส้นใย