เครื่องพ่นหมอกอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทนต์ ผลพันธิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา มัจฉา, ปริศนา โสภารีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องพ่นหมอกอัจฉริยะ อาศัยหลักการตั้งเวลาและสามารถตรวจจับอุณหภูมิ ให้เครื่องทำงานอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องพ่นหมอกใช้ในโรงเรือนแบบปิด เช่นโรงปลูกเห็ด สวนผักออแกนิค เป็นต้นโดยเครื่องพ่นหมอกอัจฉริยะใช้พลังงานจากแสงดวงอาทิตย์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ชุดพ่นหมอกพลังงานแสงอาทิตย์สามารถพ่นหมอกได้ในอัตราปริมาณน้ำ 1.3 ลิตรต่อนาที มีต้นทุนการสร้างต่ำ และมีความคุ้มค่าในระยะยาว คือ แผงโซล่าเซลล์ ที่นำมาใช้งานมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี นอกจากนั้นอุปกรณ์ของ ชุดพ่นหมอกพลังงานแสงอาทิตย์ ยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ เช่น ชาร์ทแบตโทรศัพท์มือถือ ทำไฟล่อแมลงในตอนกลางคืน เป็นต้น ชุดพ่นหมอกพลังงานแสงอาทิตย์ ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คุ้มค่าในการใช้งานและเหมาะสมกับชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่มีความเร่งรีบในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง