แผ่นมุงหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา คำภักดี, เมธาวี ขันตี, กนิษฐา อุปจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร สงวนกลิ่น, ธันยพร ป้องกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วน ชนิดของวัสดุธรรมชาติ และวัสดุประสานที่เหมาะสม ในการพัฒนาแผ่นมุงหลังคา ใช้ส่วนผสม 3 กลุ่ม คือ ขี้เลื่อยไม้ผสมขี้ชัน ทาเคลือบด้วยโพลียูรีเทน แกลบผสมขี้ชัน ทาเคลือบด้วยโพลียูรีเทน และใยธูปฤาษีผสมขี้ชัน ทาเคลือบด้วยโพลียูรีเทน โดยทดสอบหาส่วนผสมที่สามารถนำไปกดอัดขึ้นรูป นำส่วนผสมไปกดอัดขึ้นรูปในชุดแม่พิมพ์ ได้ชิ้นงานแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิตและทาเคลือบด้วยโพลียูรีเทน การทดสอบสมบัติของแผ่นมุงหลังคาโดยเทียบเคียงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผามุงหลังคา มาตรฐานเลขที่ มอก.158–2518 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ผลการทดสอบดังนี้ การตรวจสอบขนาดของแผ่นมุงหลังคาอยู่ในพิกัดที่มาตรฐานกำหนด ทดสอบการซึมน้ำของแผ่นมุงหลังคาอยู่ในพิกัดที่มาตรฐานกำหนด และทดสอบการต้านแรงทางขวางของแผ่นมุงหลังคา อยู่ในพิกัดที่มาตรฐานกำหนด ดังนั้น แผ่นมุงหลังคาจากวัสดุธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาผลิตแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้งานจริงต่อไป