เครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ ที่ใช้บ่งบอกโรคไต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยทิพย์ ทองกลั่น, ปนัสยา ฟองย้อย, ปภาวรินทร์ แนมใส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสังคมไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้น อาจด้วยสาเหตุจากการป่วยเป็นโรคอื่นๆก่อนหน้า หรืออาจมาจากกรรมพันธุ์และพฤติกรรมของคนที่ชอบกินอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดเป็นระยะเวลานาน พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ไตซึ่งเป็นอวัยวะที่ช่วยกรองของเสียอย่างปัสสาวะ ต้องทำงานหนักมากเกินไป จนอาจทำให้ไตอักเสบ เกิดโรคไตได้ ปัญหาเหล่านี้สามารถดูแลรักษาได้แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน ซึ่งผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่มักจะทราบว่าตนป่วยเป็นโรคไตในเวลาที่ช้าเกินไป ส่งผลให้การรักษานั้นยากขึ้น ดังนั้นมนุษย์ทุกคนควรหันมาดูแลรักษาสุขภาพของไตและหมั่นตรวจเช็คอาการของตนเองว่าเข้าข่ายการเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตหรือไม่ โดยสามารถตรวจได้จากปัสสาวะหรือเลือด ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำเครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ เพื่อบ่งบอกอาการของโรคไต โดยสามารถใช้สารละลายไบยูเรตในการทดสอบโปรตีน Albumin และยังใช้การเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงต่อปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีของสารละลายไบยูเรตมาใช้ในการทำเครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ เพื่อให้คนทั่วไปสามารถตรวจสุขภาพของตนเองว่าเป็นโรคไตหรือไม่ เป็นการลดภาระในการเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล และผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย ผู้ป่วยโรคไตยังทราบสภาวะโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ และสามารถควบคุมการทานอาหารได้ด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงต่อปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีของสารละลายไบยูเรตที่มีต่อปริมาณโปรตีน Albumin สามารถใช้ในการสร้างเครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะที่ใช้บ่งบอกโรคไตได้ ซึ่งการเปลี่ยนสีของสารละลายไบยูเรตที่มีต่อปริมาณโปรตีน Albumin ในปัสสาวะ สามารถตรวจได้แม้ปัสสาวะมีความเข้มข้นไม่เท่ากัน โดยปริมาณไข่ขาวในน้ำปัสสาวะจะแปรผกผันกับค่าความเข้มแสง