เครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ ที่ใช้บ่งบอกโรคไต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา พลายด้วง, พิทยาภรณ์ มูสิกะ, เหมวดี บุญรื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, สิทธิพงษ์ ไกรลาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสังคมไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาโรคไตสามารถดูแลรักษาได้แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน โดยผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่ทราบว่าตนป่วยเป็นโรคไตในเวลาที่ช้าเกินไปส่งผลให้การรักษานั้นยากขึ้น ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาสุขภาพและหมั่นตรวจเช็คการเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต โดยสามารถตรวจได้จากปัสสาวะหรือเลือด ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำเครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ เพื่อบ่งบอกอาการของโรคไต โดยสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงต่อปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีของสารละลายไบยูเรตในการทดสอบโปรตีน Albumin สำหรับใช้ในการทำเครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ เพื่อให้คนทั่วไปสามารถทราบความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเบื้องต้น และสามารถควบคุมการทานอาหารได้ด้วยตนเอง จากการทดลองพบว่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงต่อปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีของสารละลายไบยูเรตที่มีต่อปริมาณโปรตีน Albumin แปรผกผันกับค่าความเข้มแสง สามารถใช้ในการสร้างเครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะที่ใช้บ่งบอกโรคไตได้ ซึ่งสามารถตรวจได้แม้ปัสสาวะมีความเข้มข้นไม่เท่ากัน