สายจูงสัตว์จากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริณัฐ เย็นมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุทัย พุทธลา, รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำสายจูงสัตว์จากยางพาราที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงจะเพิ่มคุณค่าให้แก่ยางพาราให้เป็นที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากคณะผู้จัดทำมีความสนใจด้านวัสดุศาสตร์ และทางเราได้พบปัญหายางพารามีราคาตกต่ำและ สายจูงสัตว์ยังไม่มีการใช้วัสดุจากยางพารา ทางเราจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาโครงงานนี้ขึ้นเพื่อให้ยางพาราใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น