สารสกัดหยาบจากใบพลูที่เคลือบอนุภาคนาโนไคโตซานเพื่อยับยั้งเชื้อรา Colltotrichum Gloeosporioides ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดนูนในใบยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลกานต์ สำราญกาย, ดวงหทัย รังพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิงขร สมันสุข, ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนที่มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ พืชเศรษฐกิจหลักที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรรมของชาวสตึก คือ ยางพารา เป็นพืชที่จำหน่ายเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ปัญหาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่พบในต้นยางพารา คือ โรคใบจุดนูนในใบยาง มีผลทำให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่และมีปริมาณน้ำยางพาราที่น้อยลง เนื่องมาจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides เข้าทำลายใบยาง ส่งผลให้ใบเหี่ยวและอาจหลุดร่วงได้ ประกอบกับในชุมชนมีการปลูกใบพลูเป็นจำนวนมากและมีรายงานถึงสารประกอบหลักในน้ำมันพลูที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จากคุณสมบัติดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงนำสารสกัดหยาบจากใบพลูมายับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดนูนในใบยาง เพื่อให้สามารถกักเก็บสารได้ยาวนานขึ้น จึงได้มีการนำไคโตซานมาใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษา