การศึกษาผลของการสกัดด้วยเอทานอล เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ รวมกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในย่านาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานิสา ก้อนคำ, กัญญาศิษฏ์ สิทธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล, สุวดี สารพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันร่างกายได้รับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างมากในชีวิตประจำวันที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ เนื่องจากแดดร้อนจัด มลพิษ ฝุ่นควัน ควันบุหรี่ เชื้อโรคต่าง ๆ ความเครียดทางจิตใจและความเครียดทางร่างกาย รวมถึงการอดอาหารมื้อเช้า ซึ่งเป็นความเครียดอย่างหนึ่ง โดยในปัจจุบัน หลายคนละเลยมื้อเช้าจนเคยชิน ทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว นั่นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โดยสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) สามารถปกป้อง ร่างกาย ด้วยการให้อิเล็กตรอนของตัวเองแก่อนุมูลอิสระ ทำให้อนุมูลอิสระไม่ต้องการอิเล็กตรอนจากเซลล์ของร่างกาย หยุดยั้งกระบวนการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ ผู้คนส่วนมากใช้วิธีกำจัดอนุมูลอิสระด้วยการรับประทาน พืชผัก ผลไม้ ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง พืชผัก ผลไม้ ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง คือ พืชผักที่มีสีเขียวเข้ม ผลไม้ที่ มีสีเหลืองส้ม ทางผู้จัดทำจึงสนใจในการนำย่านางมาสกัดด้วยเอทานอล หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ปริมาณ

ฟีนอลิกเเละฟลาโวนอยด์ เพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ต้องการ เเละเหมาะสมต่อความต้องการ การศึกษาผลของการสกัดด้วยเอทานอล เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ฟีนอลิกเเละฟลาโวนอย รวมกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในย่านาง จะช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ทราบถึงคุณประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย ตลอดจนสามารถนำข้อมูลพื้นฐานไปต่อยอดโดยการนำพืชสมุนไพรไปทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

คำสำคัญ : อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์