การศึกษาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติสามารถละลายน้ำได้จากแป้งข้าวเหนียวและกากถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา สุตพรหม, สิริยากร เพชรวิสัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตวรรษ ทัดมาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารที่คุณสมบัติสามารถละลายน้ำได้จากแป้งข้าวเหนียวและกากถั่วเหลืองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติ อัตราส่วนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการละลายน้ำของแผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยแผ่นฟิล์มที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวและกากถั่วเหลืองมาประยุกต์ในการห่อ ทอฟฟี่ ผลไม้ และอาหารแห้ง

ในขั้นตอนของการทดลองได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการพัฒนาแผ่นฟิล์มเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร เตรียมวัตถุดิบที่มีอัตราส่วน 1 : 1 , 1 : 2 และ 2 : 1และสารเคมีในการผลิตแผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร นำวัตถุดิบและสารเคมีมาผสมกันโดยวิธีการกวนแล้วทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร จากนั้นนำไปวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อตรวจคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล