การศึกษาปุ๋ยหมักจากกระดาษเหลือใช้ที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลื้มปราชญ์ ด่างดี, ภูมิรวิชญ์ เหล่ามะลอ, กฤษตเมธ เงินมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชาธร บงค์บุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสัดสวนองค์ประกอบที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้ในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยสามารถนำขยะจำพวก พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม มารีไซเคิลได้ ร้อยละ 30 - 35 และนําขยะอินทรีย์หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้มาหมักทําปุ๋ยได้ ร้อยละ 45 - 50 แต่ปัจจุบันอัตราการนําขยะกลับมาใช้ประโยช์ใหม่ มีเพียงร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ต่ำมาก ทางผู้จัดทำจึงเห็นว่าควรจะนำขยะมูลฝอยในส่วนที่ไม่ถูกนำมาใช้มาใช้ประโยชน์ มาทำให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งขยะที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักก็คือ ขยะจำพวกกระดาษ

โดยจะนำกระดาษไปผสมกับ มูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์ แล้วหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่ง เศษขยะนั้นเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นปุ๋ยที่มีลักษณะผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำ นำไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ ประดับได้ ซึ่งกระดาษที่จะใช้จะมี 3 ชนิด ได้แก่ กระดาษA4 กระดาษลัง และกระดาษร้อยปอนด์