การพัฒนากระดาษซิลเวอร์นาโนจากใบโหระพาเพื่อยืดระยะเวลาการสุกและคุณภาพของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พวงมณี พรหมชนะ, พรปวีณ์ แสงลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษานี้มุ่งเน้นการพัฒนากระดาษซิลเวอร์นาโนที่มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซเอทิลีน (Ethylene Absorber Paper)เพื่อชะลอการสุกของผลไม้ โดยวัตถุดิบหลักในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนคือ ใบโหระพา เนื่องจากใบโหระพามีสารฟีนอลที่แสดงสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ นำมาผสมกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต ความเข้มข้น 10 โมลาร์ ดังนั้นเมื่อทำการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดจากใบโหระพา ด้วยการเก็บตัวอย่างทุกๆ 5 นาที, 15 นาที, 30 นาที, 60 นาที, 120 นาที, 180 นาที และ 240 นาที พบว่า ในระยะเวลา 240 นาทีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลได้เข้มที่สุด จากนั้นนำกระดาษกรองจุ่มกับสารสกัดตัวอย่างที่เวลา 240 นาทีเพื่อนำไปห่อส้มเขียวหวานที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 10 วัน และเปรียบเทียบระหว่างส้มเขียวหวาน 2 ลูก พบว่าในวันที่ 7 ส้มเขียวหวานที่ไม่ได้ห่อด้วยกระดาษซิลเวอร์นาโนเริ่มเน่าเสีย แตกต่างจากส้มเขียวหวานที่ห่อด้วยกระดาษซิลเวอร์นาโนที่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 10 วัน จึงสรุปได้ว่ากระดาษซิลเวอร์นาโนสามารถชะลอระยะเวลาการสุกของส้มเขียวหวานนานขึ้นและยังคงสภาพความสดของผลไม้ได้ดี อีกทั้งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 7.50 บาท/แผ่น ซึ่งถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไป ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในพัฒนากระดาษซิลเวอร์นาโนจากใบโหระพาในทางพาณิชย์มากขึ้น