การพัฒนาขนมเจลลาตินจากข้าวก่ำงอกเพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณณวัฒณ์ เพ็งทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่องการพัฒนาขุนมเจลาตินจากข้าวก่งอกเพื่อสุขภาพ

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการงอกของข้าวกำในการ

เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการยับยั้งอนุมูล

อิสระของข้าวกำงอก

และพัฒนาขนมเจลาตินจากข้าวก่งอกที่ได้โดยนำเมล็ดข้าวกำที่สมบูรณ์

แช่ในน้ำเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

การศึกษาการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกำงอกโดยให้สาร

ละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 50 100 และ 200

มิลลิโมลาร์และความเย็น 8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12, 24 และ 36

ชั่วโมง (ทำในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้) และเก็บในที่มืดเป็นเวลา 36 ชั่วโมง

โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ให้อยู่ในที่มืดตลอดเวลา

ทำการการวิเคราะห์ปริมาณสารประก่อบฟันอลิกทั้งหมด

ทดสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกำงอกด้วยวิธี DPPH

ในการพัฒนาขนมเจลาตินจากข้าวกำงอกที่ได้

ศึกษาอัตราส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมเจลาติน

ได้แก่ ข้าวก่งอกและหญ้าหวานเป็น 60:40 70:30 และ 80:20

แบ่งส่วนผสมออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนผสมที่เป็นของเหลวคือ

นำข้าวก่ำงอกและหญ้าหวานร้อยละ และมะนาวมาผสมให้เข้ากัน 5

และส่วนผสมที่เป็นของแข็งคือ น้ำตาลทราย คาราจีแนน

นำส่วนผสมที่เป็นของเหลวไปเคี่ยวไฟ

จนส่วนผสมของเหลวเริ่มเดือดเล็กน้อย

เติมส่วนผสมของแข็งคนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายจนหมด

เทใส่ภาชนะบรรจุหรือถ้วยพลาสติกแบบมีฝาปิด

นำไปรักษาอุณหภูมิที่ความเย็นในตู้เย็นเพื่อให้เจลขึ้นรูป

นำมาวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟินอลิก

วัดเนื้อสัมผัสและค่าความเป็นกรด-ด่าง