การศึกษาบาธบอมจากสาร1'acetoxychavicol acetate ในข่าเพื่อการยับยั้งเชื้อEcoli.ในผิวผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิกาญจน์ สุวรรณ์, ฐิตาพร ปานเจริญ, ภัทรพร เหมมะรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติรส แห้วเพ็ชร, สายฝน ซุ่นขวัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การรับประทานอาหารที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป หรืออาจจะรับประทานที่อาจจะมีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจจะส่งผลที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเรา เช่น เกิดพิษสะสมจนเป็นปัญหาเรื้อรัง เกิดอันตรายต่อระบบสมองและประสาท เช่น ความจำเสื่อม สมาธิสั้นเป็นต้น และการรับประทานผลไม้ที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย จนทำให้เกิดอาการท้องเสีย หรืออาหารเป็นพิษได้ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานผลไม้ เพื่อช่วยบำรุงสุขภาพและป้องกันความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกายทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งผลไม้บางชนิดสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อป้องกันและใช้รักษาโรคอาการท้องเสียได้ เช่น ใบสะระแหน่ กล้วย ขิง ข่า มังคุด เป็นต้น

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้ตระหนักถึงการรับประทานผลไม้ที่ปลอดเชื้อแบคทีเรียที่อาจะจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย หรืออาหารเป็นพิษ จึงได้นำความรู้เรื่องการหาความเข้มข้น และการทดสอบประสิทธิภาพมาใช้ในการทดลองเพื่อหาความเข้มข้นและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากข่าที่เหมาะสม ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เกาะอยู่บนผิวของผลไม้ที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ด้วยการใช้สารสกัดหยาบจากข่าที่เหมาะสมในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยการนำสารสกัดไปทำให้อยู่รูปบาธบอม เพื่อนำไปใช้ในการล้างผลไม้ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ เพราะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ตะหนักถึงการล้างหรือทำความสะอาดผลไม้ จึงทำให้ยังมีเชื้อแบคทีเรียหลงเหลืออยู่ อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ และผู้คนยังสามรถนำบาธบอมจากสารสกัดข่าของเราไปใช้ในการล้างหรือทำความสะอาดผลไม้ได้ง่าย และปลอดภัยมากกว่าการล้างด้วยน้ำเปล่าปกติ