การศึกษาผลของสารสกัดจากปลีกล้วยน้ำว้า และผักตบชวาต่อการเกิดรากของมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพร มากผ่อง, ขวัญฤทัย มีลาภ, สกุณกานต์ นาคทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสา องอาจกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน การศึกษาผลของสารสกัดจากปลีกล้วยน้ำว้าและผักตบชวาต่อการเกิดรากของมันสำปะหลัง

ผู้จัดทำโครงงาน นายสิทธิพร มากผ่อง นางสาวขวัญฤทัย มีลาภ นางสาว สกุณกานต์ นาคทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอริสา องอาจกิจ นางสาววารี ชมชื่น

บทคัดย่อ

มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีปริมาณน้ำฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูก แต่ปัญหาที่เกษตรกรพบมากคือ การเริ่มต้นของการเพาะปลูกท่อนพันธุ์ของมันสำปะหลังในแปลง โดยพบว่าท่อนพันธุ์มีการแตกตาเป็นยอดอ่อนที่เร็ว แต่การออกรากช้าไม่ทันต่อปริมาณน้ำฝน ทำให้มีการสูญเสียและต้องมีการปักชำท่อนพันธุ์ใหม่หลายครั้งต่อฤดูกาล การเร่งการเกิดรากมันสำปะหลังจึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการเพาะปลูกที่เกษตรกรต้องการเพื่อให้ทันกับการจัดการน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งสารเคมีในการเร่งรากหลากหลายชนิดเป็นที่นิยมใช้ของเกษตรกร คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดชีวภาพจากปลีกล้วยและผักตบชวาสำหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตของรากมันสำปะหลัง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการสกัดสารจากปลีกล้วยและผักตบชวาสำหรับการเร่งการเกิดรากของมันสำปะหลัง 2) เพื่อศึกษาการเกิดรากของมันสำปะหลังด้วยการใช้สารสกัดจากปลีกล้วยและผักตบชวา ซึ่งดำเนินการศึกษา โดยการศึกษาการสกัดสารจากปลีกล้วยและผักตบชวา ตามแบบนักวิชาการเกษตรและแบบเกษตรกรออร์แกนิคที่มีความเข้มข้นร้อยละ 100 75 50 25 และ0 โดยปริมาตร แล้วแช่ท่อนพันธุ์เป็นเวลานาน 5 10 15 20 และ 25 นาที บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงและการเกิดรากในเวลา 2 สัปดาห์

จากการศึกษาเบื้องต้น ในสารสกัดจากปลีกล้วย พบว่า สารสกัดจากปลีกล้วย มีสมบัติเป็นกรด โดยสารสกัดจากปลีกล้วยด้วยน้ำหมักชีวภาพมีความเป็นกรดสูงที่สุด ท่อนพันธุ์ที่แช่มีสารเมือกขุ่นขาวมาก เกิดรากงอกเร็ว ที่ความเข้มข้นร้อยละ 25 และการแช่นาน 10 นาที และจะทำการศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากปลีกล้วยและผักตบชวา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเร่งการเกิดรากมันสำปะหลัง

คำนิยามศัพท์เฉพาะ : สารสกัด น้ำหมักชีวภาพ รากมันสำปะหลัง