การระบายอากาศร้อนห้องเรียนด้วยระบบก้างปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ วราโภค, ชาคริศ สิงห์คำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารี ชมชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้ปรโยชน์ได้หลายประการ แต่พลังงานตวามร้อนสะสมที่อยู่ในอาคาร โดยเฉพาะห่องเรียน จะทำให้เกิดสถาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้น โรงเรียนจึงไพยายามจัดการหาเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ในห้องเรียนเพื่อการระบายอากาศ เช่น พัดลมเพดาน พัดลมติดผนังรวมทั้ง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ ค่าสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีห้องเรียนที่มีประตูหน้าต่างจำนวนมากแต่อากาศกับระบายไม่ดี ทำให้ในชั่วโมงเรียนที่นักเรียนมาเรียนเต็มชั้นมีความร้อนสะสมปริมาณที่สูง (อุณหภูมิประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นวิกฤติในการเรียนรู้ของนักเรียนสำคัญประการหนึ่ง ดังนั้น แนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ ช่วยเสริมระบบการระบายอากาศร้อนในห้องเรียน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้ศึกษา ต้องการสร้างและพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้วยการศึกษา ออกแบบระบบการระบายอากาศร้อนในห้องเรียนเป็นต้นแบบและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น